Q: เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A:
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://www.treasury.go.th/ หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ http://treasury.jobthaigov.com
Q: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ คำนำหน้า หรือ ชื่อ - นามสกุล ต้องดำเนินการอย่างไร
A:
ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น
ไม่เกินวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามดังนั้นให้ผู้สมัคร ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งใบสมัคร
Q: หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล โดยทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) แบบฟอร์มการชำระเงิน (ที่ชำระเงินแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น
ในวันและเวลาราชการ
Q: เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
A:
ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินในระบบ ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาทำการของธนาคาร และ การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ภายในเวลา 22:00 น. ทั้งนี้การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
Q: ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
A:
ค่าสมัคร / ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสมัครสอบ 300 บาท/ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Q: สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
A:
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://treasury.jobthaigov.com
Q: ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด
A:
กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบใน วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์ และทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ http://www.treasury.go.th หรือ http://treasury.jobthaigov.com
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
A:
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ โทร. 0-2278-5639 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สำหรับตรวจสอบผลการรับรองวุฒิการศึกษา ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://accreditation.ocsc.go.th/
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
A:
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2697-0999 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.