ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดลือก

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2565

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี)
2. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
3. ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปวส.)
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ป.๖ ขึ้นไป)
(เปิดรับสมัครวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565)