ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน New

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
สังกัดกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2565

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
3. ตำแหน่งวิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
5. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
7. ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
8. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
12. ตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
13. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
14. ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
15. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
16. ตำแหน่งนายช่างหล่อ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
17. ตำแหน่งช่างฝีมือ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
18. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
19. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
20. ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
21. ตำแหน่งช่างโลหะ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
22. ตำแหน่งช่างฝีมือ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
23. ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
24. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
25. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
26. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
27. ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
28. ตำแหน่งช่างกษาปณ์ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
29. ตำแหน่งช่างทอง (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์
30. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
31. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
32. ตำแหน่งพนักงานนำชม (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
33. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
34. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
35. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
36. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
37. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
38. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
39. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
40. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
41. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
42. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี) (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
43. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
44. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
45. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
46. ตำแหน่งพนักงานขาย (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
47. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
48. ตำแหน่งพนักงานขาย (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
49. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
50. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
51. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
52. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
53. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.3) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่)
54. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
55. ตำแหน่งช่างศิลป์ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
56. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
57. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวช.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา)
58. ตำแหน่งพนักงานนำชม (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
59. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
60. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
61. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
62. ตำแหน่งช่างศิลป์ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
63. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
64. ตำแหน่งพนักงานขาย (ปวส.) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
65. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6) ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น)
(เปิดรับสมัครวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565)